Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/buvuzraudzibas_pakalpojumi_udensapgades_tiklu_buvdarbiem2
Drukas datums: 06:10:15 06.07.2020

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem21.02.2018

Kokneses novada dome, reģ. Nr. LV90000043494, Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113, izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta „ Ūdensvada posma atjaunošana no ūdenstorņa līdz Lattelecom sakaru konteineram Vecbebri, Kokneses novads” ieviešanai, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, skatīt -Kokneses novada mājas lapā sadaļā - IEPIRKUMI.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciems.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2018.gada 15.aprīļa - 2018.gada 31.jūlijam, līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 5.marta plkst. 12:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads II stāvā pie sekretāres, LV - 5113. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai ierakstītā vēstulē līdz norādītajam termiņam.

Piedāvājums sastāv no:

Pieteikums dalībai konkursā un dokumenti:

• pretendenta CV;

• finanšu piedāvājuma;

• būvuzraudzības sertifikāta kopijas (derīgs līdz projekta realizācijas beigām);

• profesionālo darbību apliecinoši dokumenti (būvuzraudzības objektu saraksts, ieteikumi, trīs pozitīvas atsauksmes).

Būvuzraugs – persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Darba pienākumi - Skatīt PIELIKUMĀ

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis būvuzraudzību vismaz 2(divos) līdzīgos būvniecības objektos, kuru ietvaros veikta būvuzraudzība ārējiem ūdensapgādes tīkliem ar kopējo garumu līdz 1000 m.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes komunālās nodaļas vadītājs Juris Bārs, tel.nr. 26411238, faksa nr. 65164291