Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/buvuzraudzibas_pakalpojumi_udensapgades_tiklu_buvdarbiem1
Drukas datums: 21:41:20 12.08.2020

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem27.05.2016

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494, Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113, izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta „Ūdens apgādes sistēmas izbūve Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciemā” ieviešanai,

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, skat. Kokneses novada mājas lapā sadaļā - IEPIRKUMI.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciems.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2016.gada 27.jūnijs - 2016.gada 26.augusts, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu un būvuzraudzības līguma noslēgšanas laiks ir līdz 2016.gada 20. jūnijam.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.06.2016. plkst. 12:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads II stāvā pie sekretāres, LV - 5113. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai ierakstītā vēstulē līdz norādītajam termiņam.

Piedāvājums sastāv no:

Pieteikums dalībai konkursā un dokumenti:

• CV;

• finanšu piedāvājums;

• būvuzraudzības sertifikāta kopija/derīgs līdz projekta realizācijas beigām;

• profesionālo darbību apliecinoši dokumenti/būvuzraudzības objektu saraksts, ieteikumi, atsauksmes – 3gab.

Būvuzraugs – persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Darba pienākumi - Skat. PIELIKUMĀ

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis būvuzraudzību vismaz 2(divos) līdzīgos būvniecības objektos, kuru ietvaros veikta būvuzraudzība ārējiem ūdensapgādes tīkliem ar kopējo garumu vismaz 1000 m.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes komunālās nodaļas vadītājs

Juris Bārs

tel.nr.: 26411238,

faksa nr.: 65164291