Būvuzraudzības pakalpojumi 13.02.2020

KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE, reģistrācijas Nr. 90000302022 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/6, “Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotas atjaunošanas Austrumu ielā 11, Koknesē būvuzraudzība”.  Projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 "Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana" tiek īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, 14.kabinets, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi norādītajā adresē vai elektroniski (ieskenētu, ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz dace.svetina@koknese.lv  līdz 20.02.2020., plkst. 13:00. Informācija pa tālruni 28355381.

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

1. Piedāvājumu iesniedz juridiska persona vai reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs.

2. Piedāvājuma cena jānorāda euro, kopā ar PVN.

3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

 Pretendenta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem:

Pretendenta pieteikums (1.pielikums);

Finanšu piedāvājums (2. pielikums).

  Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamo būvuzraudzību.

 Informācija par Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršotu atjaunošanu, apliecinājuma karti, darbu daudzumus un skaidrojošo aprakstu skatīt -   http://koknese.lv/cenu_aptaujas/kokneses_sv_jana_kristitaja_romas_katolu_baznicas_vienkarsota_atjaunosana

Cenu aptaujas noteikumi

Līguma projekts

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top