Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/1905_gada_ielas_gajeju_celina_bruga_seguma_ierikosana
Drukas datums: 12:24:21 12.07.2020

1905.gada ielas gājēju celiņa bruģa seguma ierīkošana30.01.2020

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/4 ,

“1905.gada ielas gājēju celiņa bruģa seguma ierīkošana (Posms Astarte - Māras iela)”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 10.februārim plkst.13.00

 Būvdarbu veikšanas vieta –  1905.gda ielas gājēju celiņa posms Astarte - Māras iela, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV–5135

Būvdarbu veikšanas laiks – no 2020.gada 1.marta līdz 30.aprīlim

Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem.

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

Piedāvājumu iesniedz juridiska persona, piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Ar cenu aptaujas uzvarētāju tiek slēgts būvdarbu līgums (skatīt šeit - Līguma projekts).

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

  • Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.
  • Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma būvdarbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.
  • Pretendentam Latvijā nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pretendenta maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

Juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv.

 Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendenta pieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2.   Cenu piedāvājums (pielikums Nr.2);

3.      Pretendenta un atbildīgo speciālistu pieredze (pielikums Nr.3).