Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/bebru_pamatskola1/macibu_gada_noslegums_bebru_pamatskola1
Drukas datums: 10:55:08 27.09.2020

Mācību gada noslēgums Bebru pamatskolā03.06.2019

Bebru pamatskolā 2018./ 2019. mācību gadu beidza 93 skolēni. Vidējais vērtējums 6,82. Pēdējā skolas diena ir laiks, kad paldies tiek pasacīts labākajiem mācībās, sportā un ārpusstundu darbā. Skolas Goda rakstu saņem tie skolēni, kuriem liecībā vērtējumi tikai 7-10 balles. Viņi  ir  R. Ancāns, D. Dzerkalis, A. Vērdiņa, K. Soņi, L. Rūne, V. Daube, A. K. Kosmačevska, K. Lavrova, K. Paļčevskis, M. Šutka. Skola ar Atzinības rakstu atzīmē arī tos skolēnus, kuru vidējā atzīme ir 7 un vairāk balles, pie tam liecībā tikai divos mācību priekšmetos drīkst būt 6 balles.

Bebru pamatskolai tradicionāli ir augsti sasniegumi sportā: volejbolā, tautas bumbas sacensībās, krosā. Arī šajā mācību gadā ievērojamus panākumus novadā un reģionā uzrādījuši 30 skolēni. Lepojamies ar interešu izglītībā paveikto: tautisko deju kolektīvu un vokālā ansambļa sniegumiem koncertos.

 Pērn Bebru pamatskolas absolvents Uldis Krievārs ierosināja iedibināt Vienreizējo stipendiju tiem izglītojamiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Krievāra kungs iestājas par to, lai Bebros ne tikai būtu pamatskola, bet lai tās izglītojamie novērtētu labas izglītības nozīmi un spētu konkurēt darba tirgū. Nodibinātās Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt un atbalstīt talantīgos skolēnus, veicināt viņu intelektuālo spēju attīstību. Stipendija jau otro gadu tiek piešķirta no z/s "Pilslejas" fondiem.

Pamatojoties uz Stipendijas piešķiršanas komitejas sēdes šī gada 13. maija protokolu, Vienreizējā stipendija piešķirta 4 starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem: Ketijai Jekaterinai Kmitai, Kristiānam Soņi, Matīsam Šutkam un Amandai Kristai Kosmačevskai. Pēc nolikuma vairāki skolēni ieguva vienādu punktu skaitu, un tad izšķirošs kļuva olimpiādes darba izpildes koeficients. Naudas balvas tika pasniegtas mācību gada noslēguma svinīgajā pasākumā, Uldim Krievāram un Bebru pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Pabērzai klāt esot.

Ar atbalstītāja naudas balvu par godalgoto 2. vietu sākumskolas matemātikas olimpiādē tika apbalvots arī 4. klases skolnieks Ritvars Ancāns.

Klases stundās tiek izvērtēta katra skolēna mācību dinamika salīdzinājumā ar sasniegto iepriekšējā semestrī un mācību gadā. Gandarījums ir sacensties un uzvarēt pašam sevi. Tas motivē skolēnu izvirzīt sev jaunus mācību mērķus.

Skolas direktore Lidija Degtjareva pasniedza Pateicības skolotājiem par Bebru pamatskolas vārda popularizēšanu, skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, vecākiem par sadarbību. Skaists sveiciens skolotājiem tika no pagasta pārvaldes vadītājas,  ziedi skolas tehniskā personāla rokās iegūla par mājīguma un drošības uzturēšanu skolā.

Aizejot vasaras brīvlaikā, atraktīvie 5. klases matemātiķi popularizēja matemātikas nenovērtējamo nozīmi, tādējādi uzsverot, ka pēc trim mēnešiem šai zinātnei klāt jāķeras ar jaunu azartu, vieglumu un humoru, bet muzikālā teātra izrādes dalībnieki atgādināja par grāmatu lasīšanu vasarā.

 Lai visiem saulaina un droša vasara  nometnēs, ceļojumos, izvēlētajās darba un atpūtas vietās!

Bebru pamatskolas informācija, 

Dz. Sniedzes foto