Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/seminars_sekmigai_dalibai_projekta_pumpurs
Drukas datums: 15:54:00 05.08.2020

Seminārs sekmīgai dalībai projektā PuMPuRS12.12.2019

No 2020. gada janvāra Bebru pamatskola iesaistīsies projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/6/1I/001, kura mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 611 izglītības iestādēs. Mūsdienu sabiedrībā svarīga ir bērna labizjūta skolā un ģimenē, kopā pavadītais laiks un nedalīta uzmanība bērna vajadzībām.

Lai labāk sagatavotos sekmīgai dalībai projektā, 11.decembrī Bebru pamatskolas vadības grupai semināru rīkoja Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs, PuMPuRS koordintors Andrejs Zagorskis, klātesot Kokneses novada Izglītības darba speciālistei Inesei Saulītei.

Projekta īstenošanai plānoti šādi pasākumi: konsultācijas un konsultatīvais darbs, jauniešu iniciatīvu projekti PMP risku mazināšanai, individuālie mācību līdzekļi, ēdināšana, transports u.c.

 Izglītības iestādē ir apzināti izglītojamie, kuri uzrādījuši identificējamas PMP riska pazīmes un kuriem nepieciešama sociāli emocionālā mācīšanās. Konsultāciju pakalpojumu sniegšanā iesaistīsies pedagogi, psihologs, logopēds, ergoterapeits un citi speciālisti. Katram izglītojamam tiks sastādīts individuāls priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plāns. Izglītojamā noslodze 2-3 konsultācijas nedēļā. Protams, nepieciešama būs izglītojamo vecāku piekrišana, jo tikai visu iesaistīto sadarbība veicinās PMP risku mazināšanu.

 Indra Laba,

 direktores vietniece izglītības jomā