Projekts „Mācāmies un mācām”06.10.2017

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs, piedaloties ERASMUS+ 2017.gada projektu konkursā, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība, ir ieguvis finansējumu projekta „Mācāmies un mācām” realizēšanai. Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 15.septembris – 2018.gada 14.septembris.

Mūsdienās ir mainījusies skolotāja loma mācību procesā. Skolotājs vairs nav tikai informācijas sniedzējs, bet ir kļuvis par līdzatbildīgu, kreatīvu mācību procesa organizētāju ar daudzām funkcijām, kas prasa augstu pedagoģisko profesionalitāti un kompetenci. Izglītība vairs netiek uztverta viennozīmīgi, tā nav tikai mācīšana un mācīšanās, bet ietver arī mūžizglītību, mobilitāti, integrāciju, tālākizglītību, pašvērtēšanu un citas jomas.

Realizējot projektu "Mācāmies un mācām", Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogiem būs iespēja papildināt profesionālo pilnveidi ārvalstīs, uzlabot un dažādot metodiskās zināšanas un prasmes uz kompetencēm balstīta mācību satura realizēšanā, lai nodrošinātu skolēnu ar speciālām vajadzībām mācību procesa kvalitāti. Projekta ietvaros būs iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzi, veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā un izglītības procesa vadīšanas modernizāciju.

Projektā „Mācāmies un mācām” paredzētas trīs aktivitātes:

  1. Kursi „Dyslexia and ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder): effective methods for teachers, childcare workers and parents” (Disleksija un uzmanības deficīta/ hiperaktivitātes traucējumi: efektīvas metodes, skolotājiem, bērnu aprūpes darbiniekiem un vecākiem) Itālijā, kuros būs iespēja pilnveidot zināšanas, prasmes un profesionālo kompetenci, apgūt inovatīvas mācību metodes mūsdienīga mācību procesa organizēšanā, aktualizēt jaunākās tendences skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā.
  2. Kursi „Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies” (Klases vadības risinājumi skolotājiem: jaunu metodiku, efektīva motivācijas, sadarbības un vērtēšanas stratēģijas) Itālijā, kuros būs iespēja pilnveidot zināšanas, prasmes un profesionālo kompetenci uz sadarbību balstīta, efektīva mūsdienīga klasvadības procesa organizēšanā, labvēlīgas vides veidošanā uz kompetencēm balstīta izglītības satura ieviešanai.
  3. Kursos „HAPPY SCHOOL – Positive Education for well-being and life-skills development” (Priecīgā skola – pozitīva izglītība labklājības un dzīves prasmju attīstībai) Spānijā, kuros būs iespēja pilnveidot zināšanas, prasmes un profesionālo kompetenci, apgūt inovatīvas mācību metodes mūsdienīga mācību procesa organizēšanā un labvēlīgas vides veidošanā.

Projekta „Mācāmies un mācām” ietvaros gūtās zināšanas, prasmes, kompetences, iepazīto ārvalstu pieredzi, tā dalībnieki varēs nodot tālāk reģiona un Latvijas pedagogiem, organizējot izglītojoša satura pasākumus.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 Elīna Ivanāne

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra

direktores vietniece metodiskajā darbā

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top