Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/piedalamies_pedagogu_kompetencu_modela_izstrade
Drukas datums: 01:39:11 04.12.2020

Piedalāmies pedagogu kompetenču modeļa izstrādē17.09.2020

Izglītības iestāde ir sabiedrības mikropasaule, kas atspoguļo tās daudzveidību un dažādību. Tā ir vieta, kurā, apgūstot mācību saturu, arī iepazīst sevi, izzina apkārtējo pasauli, mācās pieņemt un respektēt dažādību – ticībā, izskatā, domāšanā, dzīves uztveres veidā. Latvijas izglītības sistēmā ir sākušās būtiskas pārmaiņas, tiek pilnveidots mācību saturs un pieeja, lai ikvienā skolā visiem bērniem nodrošinātu mūsdienām atbilstošu izglītību, dodot iespēju iegūt lietpratīgam skolēnam nepieciešamās zināšanas, izpratni, prasmes un vērtības. Notiek mācību pieejas maiņa visos mācību priekšmetos, tomēr saglabājot vienu virzienu – padarot mācību procesu jēgpilnu un sasaistot to ar reālo dzīvi. Pārmaiņas skar visus izglītības posmus un veidus, arī speciālo izglītību, kura Vispārējās izglītības likumā tiek definēta kā vispārējās izglītības īpašais veids, kas sniedz iespēju personām ar speciālām vajadzībām un/vai veselības traucējumiem iegūt izglītību atbilstoši viņu speciālajām vajadzībām.

Viena no kvalitatīva izglītības procesa sastāvdaļām ir profesionāls un kompetents skolotājs, kurš ar savu pedagoģisko darbību veicina skolēna personības attīstību. Katram izglītības veidam ir specifiskas prasības pedagoga profesionālajai kvalifikācijai. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar SIA “Baltijas Datoru akadēmiju” (BDA) īsteno projektu “Vispārējās izglītības, tai skaitā pirmsskolas un speciālās izglītības pedagogu kompetenču modeļa izstrāde”, lai kopā ar nozares speciālistiem izstrādātu vispārējās izglītības, tai skaitā pirmsskolas izglītības un speciālās izglītības pedagogu kompetenču modeli (pedagogu kompetenču aprakstu), kas ļaus uzlabot pedagogu mērķtiecīgu profesionālās darbības attīstību un sekmēs kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešanu un pēctecības nodrošināšanu vispārējās izglītības iestādēs.

Kokneses pamatskolas – attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā I.Svence un metodiķe E.Ivanāne, atsaucoties projekta realizētāju uzaicinājumam, 2020.gada 16.septembrī devās uz Jēkabpili, lai pieredzes apmaiņas darbnīcās kopā ar kolēģiem no Antūžu pamatskolas, Sveķu pamatskolas, Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Nautrēnu vidusskolas piedalītos speciālās izglītības pedagogu kompetenču modeļa izstrādē, diskutējot par speciālās izglītības skolotāju ikdienas darba uzdevumiem un to veikšanai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Diena pagāja spraigā ritmā, definējot un analizējot prasības speciālās izglītības skolotāja profesionālajai kvalifikācijai, strukturēti izvērtējot speciālās izglītības programmu īstenošanas pamatprincipus, akcentējot nepieciešamību personām ar speciālam vajadzībām un/vai veselības traucējumiem iespēju iegūt izglītību atbilstoši viņu speciālajām vajadzībām, izglītības procesā pielietojot daudzveidīgas mācību darba formas un metodes, realizējot individuāli diferencēto pieeju. Apspriežot labās prakses piemērus, ikdienas profesionālos izaicinājumus, problēmsituāciju risinājumu iespējas, kā arī pārrunājot aktuālos jautājumus speciālajā izglītībā, tika izveidots speciālā pedagoga kompetenču modelis, kuru projekta ietvaros analizēs, ņemot vērā nozares normatīvos dokumentus.

Kokneses pamatskolas – attīstības centra komanda cer, ka dalība projekta aktivitātēs būs nozīmīgs ieguldījums pedagogu izaugsmei, speciālā pedagoga kompetenču modeļa izstrādei un veicinās sabiedrības izpratni par pedagoģiskā darba nozīmību katra bērna personības attīstībā un izaugsmē.

 

Inese Svence,

Elīna Ivanāne

Kokneses pamatskola – attīstības centrs