Lapas karte
AA+A++
A AAA
aizkraukles novads jaunumi

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Aizkraukles pirmsskolas izglītības skolotājiem

18.10.2021

foto_laumakalnina_7245.jpgPirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs,

radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi,

darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi,

citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

 Mūsdienu straujajam dzīves ritmam ir raksturīgas būtiskas pārmaiņas un attīstība, kas ietekmē arī visus izglītības sistēmā sastrādājošos, tajā skaitā – pirmsskolas izglītības skolotājus, jo notiek likumsakarīgas pārmaiņas un kopā ar sabiedrību mainās arī pirmsskolas vecuma bērni. Nozīmīga kļūst katra spēja domāt, pieņemt lēmumus, komunicēt, būt atbildīgam, apgūt ikdienas dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Kokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotāja, direktores vietniece metodiskajā darbā I.Svence 2021.gada 5. un 6.oktobrī viesojās Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” un vadīja pedagogu profesionālās pilnveides kursus „Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”. Izglītības procesā skolotājam ir jāiepazīst katrs bērns, viņa iepriekšējā pieredze, spējas un intereses, tomēr svarīgi zināt arī vispārējās bērna vecumam raksturīgās iezīmes un izvērtēt speciālās vajadzības, uzsākot obligāto izglītību piecu gadu vecumā.

Pirmsskolas pedagoģiskais process ir tieši virzīts uz katra bērna individuālo iezīmju respektēšanu un individuālās pieejas īstenošanu. Tikai mērķtiecīgi, katram vecumam atbilstoši, organizēts pedagoģiskais process ar daudzveidīgiem darbības veidiem sekmē bērna vispusīgu attīstību. Tādēļ ir svarīgi jau pirmsskolā ievērot visas bērna speciālās vajadzības, attīstības likumsakarības, nodrošināt viņa psihisko, sociālo, fizisko attīstību.

Kursu laikā dalībnieki iepazinās ar bērnu speciālo vajadzību raksturojumu, to diagnosticēšanas metodēm, individualizēta mācību procesa elementiem un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, individuālā plāna sastādīšanas pamatprincipiem, kā arī atbalsta komandas darba organizēšanu. Praktiskās nodarbībās pedagogi veica bērnu speciālo vajadzību izvērtēšanu, novērtējot pamatprasmju un uzvedības atbilstību vecumposmam, izdarīja secinājumus un sniedza ieteikumus, kas ir viens no sākuma posmiem agrīnas speciālo vajadzību izvērtēšanas sistēmas izveidē.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” pedagogi aktīvi iesaistījās nodarbībās, diskutēja, uzdeva daudz interesējošus jautājumus, labprāt uzklausīja un dalījās savā pieredzē, jo rezultātu sasniegšanā svarīga ir jaunu zināšanu apguve, profesionālās kompetences paaugstināšana un savstarpēja sadarbība.

  

Inese Svence,

Kokneses pamatskolas – attīstības centra

direktores vietniece metodiskajā darbā

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top