Pedagogi profesionālo kompetenci pilnveido Kokneses pamatskolā – attīstības centrā04.12.2019

Domājot par vārda pedagogs nozīmi, mēs parasti iedomājamies personu, kas ir ieguvusi pedagoģisko izglītību un ir sagatavota mācīšanas un audzināšanas darbam izglītības iestādē,  ar noteiktu profesionālo kompetenci – zināšanām, prasmēm, attieksmēm. Pedagoga kompetences izpaužas viņa profesionālajā darbībā, kura sevī ietver būtiskas komponentes: pētniecisko, pedagoģisko un  organizatorisko darbību. Pedagogam mūsdienu mainīgajos apstākļos, kad notiek visu procesu pārvērtēšana, virzība uz kompetenču pieeju un lietpratību izglītības procesā, ir svarīga tālākizglītība un profesionālā pilnveide. Skolās ir nepieciešami radoši, domājoši skolotāji, kas spēj iekļauties Eiropas izglītības sistēmā, piemēroties jaunām vajadzībām, situācijām reālajā skolu dzīvē, iekļaujošā izglītībā, strādājot ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir viena no izglītības iestādēm, kura nodrošina ne tikai mācību procesu skolēniem, bet arī jau trešo gadu realizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. No 2019.gada augusta līdz 30. novembrim skolā tika realizētas divas kursu programmas astoņu stundu apjomā – „ Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā novērtēšana (procedūra, rezultāti, to analīze, atgriezeniskā saite, individuālais izglītības programmas apguves plāns, starpinstitūciju sadarbības organizēšana) periodā no 7 līdz 12g.v." un „Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana (individualizēta mācību procesa elementi, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, izglītojamā snieguma progresa izvērtējums) izglītojamiem ar – garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem". Kursus Koknesē apmeklēja 60 dalībnieki no daudziem Latvijas novadiem – Madonas, Ļaudonas, Rēzeknes, Skrīveriem, Ķeguma, Ērgļiem, Krustpils, Gulbenes, Aizkraukles, Jēkabpils, Daugavpils. Pedagogiem bija iespēja noklausīties lekcijas par izglītības procesa organizēšanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, iesaistīties praktiskās nodarbībās individuālo plānu un raksturojumu sagatavošanā, kā arī kopīgi meklēt risinājumus sarežģītām problēmsituācijām un saņemt atbildes uz dažādiem aktuāliem speciālās pedagoģijas jautājumiem. Kursu programmas vadītājām I.Svencei un E.Ivanānei bija patiess prieks saņemt pozitīvas atsauksmes no dalībniekiem par gūtajām noderīgajām zināšanām, interesantajām nodarbībām un idejām turpmākajam darbam.

Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskais dienests aicina uz turpmāku sadarbību Zemgales reģiona izglītības iestāžu pedagogus, skolēnu vecākus, piedāvājot apmeklēt izglītojoša satura pasākumus un saņemt konsultācijas.

 Inese Svence,

Kokneses pamatskolas attīstības centra

direktores vietniece metodiskajā darbā

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top