Paziņojums par tarifa projektu05.01.2018

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”,  reģ. Nr. 55403015551, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, 2017. gada 27. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators)  iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā "Dziļā vāda" Mežāres pagasta, Krustpils novadā, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

 SIA “Vidusdaugavas SPAAO” spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 32,16 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2012.gada 1.janvāra (SPRK lēmums 23.11.2011).

Regulatorā iesniegtais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu veido:

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN): 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, EUR/t 

35,10

DRN starpības komponente, EUR/t 

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

7,88

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

9,68

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

11,25

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

27,23

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

25,43

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

23,85

* atbilst jēdzienam “spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs”

  Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām varētu būt:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t

DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t

Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t

Laikposmā

27,23

35,00

62,23

01.01.2018 – 31.12.2018.

25,43

43,00

68,43

01.01.2019 – 31.12.2019.

23,85

50,00

73,85

no 01.01.2020.


Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi un nepieciešamību ES Kohēzijas fonda projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA "Vidusdaugavas SPAAO" birojā, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar ekonomisti Janu Lužaiti, tālr. 26111876.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "”Vidusdaugavas SPAAO”, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101, e-pasta adrese: spaao@spaao.lv, fakss 65133917, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top