Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/pazinojums_par_sabiedribas_lidzdalibas_procesu_kokneses_novada_ilgtspejigas_attistibas_strategijas_2013_2037_gadam_izstradei
Drukas datums: 08:55:48 04.07.2020

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādei30.01.2012

Kokneses novada dome ESF finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” (vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063/018) ietvaros uzsāk Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 28.12.2011. līdz 2012.gada 4.ceturksnim, pamatojoties uz Kokneses novada domes 28.12.2011. lēmumu „Par Kokneses novada attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.15, lēmums Nr.5.2.).

Šī plānošanas procesa mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2013.-2037.gads.

Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

  1. Viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Kokneses novada ilgtermiņa (līdz 2037.gadam) nākotnes redzējumu;
  2. Piedalīšanās Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pasākumos, t.sk. sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 2012.gada 20.februārim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi anita.svence@koknese.lv, telefoniski 65133636 vai rakstiski, adresējot to Kokneses novada domei, Melioratoru ielā 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Kokneses novada domes mājas lapā www.koknese.lv, nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu un publicēta pašvaldības laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana notiks pēc minētā projekta sagatavošanas (saskaņā ar laika grafiku ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei, to plānots organizēt 2012.gada aprīlī un maijā), kad tiks organizētas sanāksmes - tikšanās ar iedzīvotājiem.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona un projekta vadītāja ir Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anita Svence (e-pasts: anita.svence@koknese.lv).

Ieguldījums tavā nākotnē