Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/pazinojums_par_sabiedribas_lidzdalibas_pasakumiem_kokneses_novada_attistibas_programmas_2020_2026_gadam_izstrade
Drukas datums: 12:26:21 21.09.2019

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības pasākumiem Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādē27.03.2019

2019. gada 30. janvārī Kokneses novada domes sēdē tika pieņemts lēmums 8.1. (protokols Nr.3) "Par Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu". Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem 7 gadiem, kurš būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem.

Attīstības programmas izstrādes vadības grupa aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, iestādes un citus interesentus pieteikties attīstības programmas ietvaros rīkotajās darba grupās.

Darba grupu sapulces paredzētas laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2019.gada maijam. Darba grupu pirmās sanāksmes paredzētas sekojošos datumos:

Datums

Laiks

Darba grupa

Darba grupas norises vieta

16.04.2019.

plkst.10.00 –12.00

Labklājības darba grupa

(tematiskais aptvērums ir publiskie pakalpojumi, sabiedriskā kārtība, drošības jautājumi, veselības aprūpe, sociālā palīdzība, indivīda labklājība, vides kvalitāte u.c. tematiski saistītie jautājumi).

Kokneses novada dome (Koknesē, Melioratoru ielā 1, lielā zāle, 1.stāvs)

16.04.2019.plkst.15.00 –17.00Sabiedrības darba grupa (tematiskais aptvērums ir izglītība, jaunatnes politika, kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums, sabiedriskās organizācijas, sports, aktīvā atpūta, pārvalde, sabiedrības aktivitāte un iesaiste u.c. tematiski saistītie jautājumi).Kokneses novada dome (Koknesē, Melioratoru ielā 1, lielā zāle, 1.stāvs)
29.04.2019.plkst.16.00 –18.00Ekonomikas un vides jautājumu darba grupa (tematiskais aptvērums ir uzņēmējdarbība un nodarbinātība, mājokļi un dzīves vide, lauksaimniecība, tūrisms, būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide un dabas resursi u.c. tematiski saistītie jautājumi).Kokneses novada dome (Koknesē, Melioratoru ielā 1, lielā zāle, 1.stāvs)

Aicinām pieteikt savu dalību kādā no tematiskajām darba grupām līdz 10.04.2019., izmantojot kādu no minētajiem veidiem:

 1) sūtot e-pasta vēstuli uz adresi anda.mikala@koknese.lv;

 2) zvanot Kokneses novada domes Attīstības nodaļai, tālrunis 65133636, 27097953.

 3) Informējot rakstiski aizpildot iesniegumu, adresējot to Kokneses novada domei (Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads LV-5113) vai iesniedzot pagastu pārvaldēs, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo darba grupu.

 Piesakot dalību, lūdzam norādīt kontaktinformāciju (vārds, uzvārds vai uzņēmuma/organizācijas nosaukums, tālrunis, e-pasts) un grupas (vienas vai vairāku) nosaukumu, kurā vēlaties ņemt dalību.

 Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz š.g. 2. maijam izteikt arī rakstiskus priekšlikumus jaunajai novada attīstības programmai, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: anda.mikala@koknese.lv vai pa pastu (Kokneses novada domei, Melioratoru ielā 1, Koknesē, LV-5113).

 Attīstības plānošanas dokumenta izstrāde ilgs līdz 2019. gada novembrim. Attīstības programmas izstrādes laikā papildus darba grupām, paredzēts veikt iedzīvotāju, uzņēmēju anketēšanu un publiskās apspriešanas organizēšanu. Aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām arī turpmāk būs atrodama pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv.

 Aicinām ikvienu iesaistīties Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādē!

 Iegūtie personas dati tiks apstrādāti attīstības programmas izstrādei un tiks uzglabāti līdz mērķa sasniegšana.