Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/pazinojums_par_kokneses_novada_attistibas_programmas_2020_2026_gadam_projekta_1_redakcijas_publisko_apspriesanu
Drukas datums: 20:26:00 21.09.2019

Paziņojums par Kokneses novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam projekta 1. redakcijas publisko apspriešanu04.09.2019

Kokneses novada dome 2019. gada 28. augustā pieņēma lēmumu "Par Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un projekta nodošanu publiskai apspriešanai" (protokols Nr.12, §7.6.).

 Kokneses novada attīstības programma 2020. - 2026. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2037. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. 

Sabiedriskās apspriede notika 2019. gada 19. septembrī plkst. 16:00, Kokneses tūrisma informācijas centrā, 1905.gada ielā 7, Koknesē. Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 4. oktobrim.

Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar Attīstības programmas projekta redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • Kokneses novada domes mājaslapā www.koknese.lv sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti”,
  • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.
  • Kokneses novada domē, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, darba dienās no plkst. 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00 (pirmdienās līdz 18:00, piektdienās līdz 15:00), 2. stāvā, 11.kabinetā,
  • Bebru un Iršu pagasta pārvaldēs atbilstoši to darba laikam,

Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties:                                                                                      

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas projekta redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 4.oktobrim:

  • Kokneses novada domē, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, 11. kabinetā,
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113,
  • elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@koknese.lv,
  • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Publiskās apspriešanas laikā notiks sabiedriskā apspriede, kurā Attīstības programmas izstrādātājiem SIA “Konsorts” un pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītājas Andas Mikālas tālr.: 27097953, e-pasts: anda.mikala@koknese.lv.