Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/pazinojums_par_jaunizveidojama_aizkraukles_novada_ilgtspejigas_attistibas_strategijas_2021_2037_gadam_un_attistibas_programmas_2021_2028_gadam_izstrades_uzsaksanu
Drukas datums: 01:24:43 24.01.2021

PAZIŅOJUMS PAR JAUNIZVEIDOJAMĀ AIZKRAUKLES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2021.-2037.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021.-2028. GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

04.11.2020

2020. gada 28. oktobrī Kokneses novada dome ir pieņēmusi lēmumu:

  • Sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Neretas, Jaunjelgavas un Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam izstrādi, kurā tiek noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
  • Sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Neretas, Jaunjelgavas un Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada Attīstības programmas 2021.-2028.gadam izstrādi, kurā tiks noteiktas  vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai jaunizveidojamā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

Plānošanas dokumenti tiks izstrādāti balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņemot vērā novada domes pieņemtos lēmumus par jau uzsāktajiem un ieplānotajiem infrastruktūras un attīstības projektiem, kā arī spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem.

 Stratēģijas un Programmas izstrādei tiks izveidotas 5 darba grupas:

1.  Ekonomiskās attīstības darba grupa;

2.  Izglītības, sporta un kultūras darba grupa;

3.  Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa;

4.  Teritorijas plānošanas darba grupa;

5.  Vides darba grupa.

 Darba grupās tiks iekļauti pašvaldību deleģētie pārstāvji, attiecīgās jomas eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Izstrādes laikā iedzīvotāji ir laipni aicināti iesaistīties, piedaloties darba grupās, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās vai sabiedriskajās apspriešanās.

Attīstības plānošanas  dokumentus plānots izstrādāt un apstiprināt 2021. gada novembrī.

Spēkā esošā Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam un Kokneses novada Attīstības programma 2020.-2026. gadam ir pieejama pašvaldības interneta vietnē  www.koknese.lv  sadaļā “Pašvaldība” apakšdaļā “Attīstības plānošanas dokumenti”.

Kontaktpersona Attīstības programmas izstrādei  Kokneses novada administratīvajā teritorijā -Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālrunis - 27097953, e-pasts - anda.mikala@koknese.lv.

Lēmums (protokola Nr.14, §6.4) "Par Jaunizveidojamā Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības  Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu".   Šeit.