Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/par_deklareto_dzivesvietu_datu_nodosanu_iedzivotaju_registram_gada_pedejas_darba_dienas
Drukas datums: 04:34:30 07.06.2020

Par deklarēto dzīvesvietu datu nodošanu Iedzīvotāju reģistram gada pēdējās darba dienās21.12.2012

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) informē, ka Saeima 2012.gada 15.novembrī pieņēma grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas cita starpā paredz tiesības daudzbērnu ģimenēm saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, ja personām ir kopīga deklarētā adrese taksācijas gada 1.janvārī. Minētās normas stājas spēkā jau 2013.gada 1.janvārī.

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants

„(12) Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem.

(31) Nekustamā īpašuma un personas atbilstība šā panta 1.2 daļā minētajiem kritērijiem tiek noteikta ar valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību, pamatojoties uz datiem, kas reģistrēti attiecīgajās valsts informācijas sistēmās taksācijas gada 1.janvārī pulksten 24.00. Nepieciešamie dati šā panta 1.2 daļā noteiktā atvieglojuma piemērošanai tiek nodoti pašvaldībām ar valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību līdz taksācijas gada ceturtajai darba dienai.

(32) Ministru kabinets nosaka atbildīgo institūciju par šā panta 3.1 daļā minētā valsts informācijas sistēmu savietotāja darbības nodrošināšanu, datu savietošanas kārtību un institūcijas, kuras nodrošina informācijas sniegšanu šā panta 1.2 daļā noteikto atvieglojumu piešķiršanai, kā arī sniedzamās informācijas apjomu, aprites un apstrādes kārtību.” Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumi:

„50. Šā likuma 5.panta 1.2 daļa stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. Nodokļa maksātājs, kuram 2013.gadā ir tiesības uz šā likuma 5.panta 1.2 daļā noteikto atvieglojumu, 2013.gada laikā iesniedz pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šā atvieglojuma piemērošanu. Ja iesniegums iesniegts līdz nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datumam, pašvaldība nodokļa atvieglojumu piemēro, veicot nodokļa aprēķinu par 2013.gadu. Ja iesniegums iesniegts 2013.gada laikā pēc nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datuma, pašvaldība veic aprēķinātā nodokļa pārrēķinu un nosūta iesniedzējam jaunu nodokļa maksāšanas paziņojumu.

51. Attiecībā uz 2014.gadu šā likuma 5.panta 1.2 daļā noteiktā atvieglojuma piemērošanai nepieciešamie dati tiek nodoti pašvaldībām ar valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību līdz 2014.gada 15.janvārim.”

Lai novērstu iespējamās pretrunas, lūdzam un iesakām nodrošināt, ka visa informācija par Jūsu pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs deklarētajām adresēm, kas tiks deklarētas šī gada pēdējās darba dienās, tiek nodota (ievadīta) Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmā, tādējādi nodrošinot, ka nepastāvēs pretruna starp personas gada beigās deklarēto adresi un datiem, kas reģistrēti Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 24.00.

Priekšsēdis Andris Jaunsleinis