Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/paldies_par_svetdienas_ritiem
Drukas datums: 18:20:02 26.01.2020

Paldies par svētdienas rītiem!02.10.2012

Daugavas krastā, dižu ozolu sargāta, stalta stāv Kokneses luterāņu baznīca. 30.septembrī, svētdienas rītā, dievnama zvana skaņas aicināja uz svētku dievkalpojumu – baznīcas 325. gadskārtu.

Vienmēr palīdzējuši dāsni cilvēki

Laika ritējumā dievnams pieredzējis un izturējis karu brāzmas un valdības maiņas. Varam tikai iztēloties kā 1687. gadā jaunuzceltais dievnams ar koka torni, salmu jumtu un bez grīdas, sagaidīja savus dievlūdzējus. No 1687. līdz 1702. gadam šajā dievnamā ticības ceļā aicināja luterāņu mācītājs Ernsts Gliks, pirmais Bībeles tulkotājs latviešu valodā. Ja vien mēs spētu dzirdēt ko stāsta sirmās baznīcas sienas, mums atklātos tās ceļš triju gadsimtu garumā.

Pēc Pirmā pasaules kara baznīcā kalpoja mācītāji Oļģerts Kraulis, Pauls Rozenbergs, Jānis Kakars. 1929. gada 16. septembrī pārbūvēto dievnamu iesvētīja. Baznīcā atjaunoja 1897. gadā barona Lēvenšterna kundzes dāvināto E. Gebharda altārgleznu. Gadu vēlāk ierīkoja un iesvētīja 830 kg smago tērauda zvanu, kas darbojas vēl tagad. Baznīcai visos laikos palīdzējuši dāsni cilvēki. 1819. gadā zemnieks Porešs dievnamam uzdāvināja ērģeles, bet Krievijas cars Aleksandrs I, braucot garām Koknesei uz Varšavu, baznīcai ziedoja 300 rubļu. Ar Kokneses un Stukmaņu muižu īpašnieku atbalstu 1887. gadā uzcēla tagadējo torni. 1937. gadā, kad uzstādīja jaunas ērģeles par 11 tūkstošiem latu, palīdzību sniedza arī Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, piešķirot ērģeļu būvei 4 tūkstošus latu. Mākslinieks Aldis Dobenbergs 1992. gadā uzdāvināja baznīcai altārgleznas, bet 2003. gadā draudzes locekle Rasma Platupa ziedoja prāvu naudas summu, par kuru uzklāja jaunu jumtu.

Padomju laikā, 1968. gadā, draudzei baznīcu atsavināja, un tajā ierīkoja muzeju, bet Atmodas laikā, 1989. gadā, dievnamu atkal atdeva draudzei. No šī laika dievnama zvana skaņas svētdienas rītos mūs aicina pacelt skatienu debesīs.

No kādas draudzes tu esi?

Svētku dievkalpojumā baznīcēnus sveica viesmācītājs Aleksandrs Ivanovs no Skrīveriem, kura dzīvē Kokneses luterāņu baznīcai vienmēr būs īpaša vieta. Viņš sacīja: „Mūsu piederība draudzei ir saistīta ar kādu noteikti baznīcu. Ja man jautā: „No kādas draudzes tu esi?”, es atbildu: „No Kokneses luterāņu draudzes!” Pirms 20 gadiem es pirmo reizi savā dzīvē vēru kāda dievnama durvis, es ienācu šajā baznīcā. Man viss likās tik svešs un nezināms. Es noklausījos mācītāja Valda Baltruka sprediķi un apjautu ceļu pa kuru man jāiet. Pagāja laiks, es izgāju iesvētes mācību, pieņēmu kristietību. Novēlu, lai mūsu kopība Kristū īstenojas šajā baznīcā vēl daudzus jo daudzus gadus!”

Ir vajadzīga baznīca un draudze

No 1989. gada decembra Kokneses luterāņu baznīcā kalpo mācītājs Valdis Baltruks. Svētrunā mācītājs atcerējās: „Pirms pāris gadiem es no kādas sievietes, kura ir arī mūsu draudzē, saņēmu apsveikuma kartīti ar vārdiem: „Paldies par šiem svētdienas rītiem!” Bet, lai būtu šie rīti ir vajadzīga baznīca un draudze, jo kas gan būtu baznīca bez cilvēkiem? Paldies jums par mūsu kopīgajiem svētdienas rītiem!” Valdis Baltruks no sirds pateicās visiem, kuri rod ceļu uz dievnamu Daugavas krastā. Sirsnīgus vārdus viņš veltīja draudzes kodolam: Vijai Bērziņai, Annai Zālītei, Edgaram Veiguram, Aijai Liepiņai, visjaunākajam palīgam Raitim Kveskam, kurš veic gan ērģelnieka, gan pērmindera pienākumus, visiem, kuri palīdzēja sagatavoties baznīcas lielajiem svētkiem.

„Mūžam ceļams ļaužu dvēselēs Dieva nams…” – baznīcēnu kopīgi dziedātās dziesmas vārdi atbalsojās dievnama sienās kā solījums katram savā sirdī celt Dieva namu, tāpat kā mums visiem kopā savu balto, mūžam jauno baznīcu.

Klusi, bet ar ticību sirdī rūpēties par savu baznīcu

Kā skaista dāvana dzimšanas dienā bija senioru kora „Labākie gadi” un sieviešu kora „Anima” koncerts. Ik dziesma dāvāja brīnišķīgu svētku sajūtu. Koru diriģentes Silvija Cīrule un Aija Liepiņa savu dziedātāju vārdā sveica draudzi un mācītāju Valdi Baltruku baznīcas 325. jubilejā.

Vija Bērziņa un Anna Zālīte draudzes vārdā par uzticīgo kalpošanu pateicās mācītājam Valdim Baltrukam, par atbalstu mācītājam Aleksandram Ivanovam, senioru kora „Labākie gadi” vadītājai Silvijai Cīrulei, kora „Anima” vadītājai Aijai Liepiņai un čaklākajiem draudzes locekļiem, kuri aizņemtajā ikdienā atrod laiku palīdzēt savai baznīcai: Edgaram Veiguram, Vizmai Kalaus, Jānim Kalaus, Pēterim Zālītim, Mārtiņam Zālītim, Raitim Kveskam, Martai Upeniecei, Ainai Siliņai, Ilutai Matušonokai, Regīnai Šreiberei, Valentīnai Kārkliņai, Normundam Botam, Inesei Trūbai, Ritai Zariņai. Daudz ziedu un pateicības vārdu saņēma Ilmārs Ābols – dzīves gadu un draudzei nokalpoto gadu ziņā dižākais pērminderis starp luterāņu draudzēm Latvijā. No viņa nesavtīgā darba mēs varam mācīties kā klusi, bet ar ticību sirdī rūpēties par savu dievnamu. Draudzes paldies par dāsnajiem ziedojumiem koknesiešiem Dzintaram un Ilzei Višķeriem.

Svētku dienā kopā ar draudzi bija gaidīti ciemiņi no Rīgas – mācītāja Paula Rozenberga divi dēli un meita, kurus klātesošie sirsnīgs sveica.

Tik daudz silti rudens saules stari sasildīja dievnamu šajā dienā. Tik daudzi no mums te saņēmuši svētību un stiprinājumu. Bet, cik bieži mēs pārkāpjam baznīcas slieksni?

 

Sarmīte Rode

Izmantoti materiāli no laikrakstā „Staburags” 28.09.2012. publicētā Ināras Sudares raksta „Ziedo zemnieki, muižnieki un cari.”