Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/matematika_profesionalaja_darbiba
Drukas datums: 05:57:51 07.06.2020

MATEMĀTIKA PROFESIONĀLAJĀ DARBĪBĀ29.06.2011

Pēdējā laikā radušās diskusijas par matemātikas mācīšanu gan skolās, gan augstskolās. Līdz šim augstskolās matemātika galvenokārt tika skatīta kā instruments citu studiju priekšmetu sekmīgai apguvei, taču šobrīd aktualizējas jautājums par iegūto matemātikas zināšanu pielietojumu speciālistu profesionālajās darbībās. Tiek meklētas atbildes uz jautājumiem: kas ir tas, kas jāmāca, un kā tas jādara, lai iegūtās matemātikas zināšanas būtu noderīgas profesionālajā darbībā. Tāpēc Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Šauļu universitātes apvienotā zinātnieku grupa veic pētījumu par darba tirgum nepieciešamajām kompetencēm matemātikā, kā arī izvērtē abu universitāšu piedāvāto matemātikas studiju kursu atbilstību darba tirgus prasībām.

Lai veidotu dialogu par nepieciešamajām kompetencēm matemātikā un veidiem, kā tās varētu tikt sekmētas, tiek aptaujāti darba devēji un darba ņēmēji kā savas nozares eksperti gan Zemgales reģionā, gan Šauļu apgabalā, aicinot atcerēties matemātikas lekcijas un izvērtēt tās tagad, lūkojoties caur laika prizmu, kā arī atzīmējot tās jomas, kurās nepieciešamas padziļinātas matemātikas zināšanas attiecīgas nozares speciālistiem, lai veiksmīgi veiktu profesionālās darbības un analizētu profesionālo literatūru. Šī aptaujas anketa, kas ietver ne tikai matemātikas un profesionālās kompetences atbilstību, bet arī sniedz iespēju izvērtēt matemātikas un reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitātes mijiedarbību, ir pieejama internetā http://www.matnet.lv/index.php?sid=68192

Pētījuma rezultātā tiks apzinātas tās matemātikas kompetences, kas ir būtiskas pārrobežu reģiona sociālajai un ekonomiskajai izaugsmei. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, projekta ietvaros tiks pilnveidoti 24 matemātikas studiju kursi (Šauļu Universitāte – 9, Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 15), akcentējot matemātikas pielietojumu konkrētajā specialitātē, tādējādi sekmējot jauno speciālistu profesionālo sagatavotību, atbilstoši darba tirgus prasībām.

Pētījums tiek īstenots Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā attīstībā (MATNET)” ietvaros. Šī projekta ietvaros tiks izveidoti un piedāvāti studentiem sagatavošanas e-kursi matemātikā sociālo zinātņu un inženierzinātņu studentiem, kā arī e-studiju kursi, kas padziļina izpratni par matemātikas praktisko lietojumu, jo pēdējos gados abās universitātēs vērojama kopīga tendence – nepietiekamas augstskolu reflektantu zināšanas un prasmes matemātikā. Lai sekmētu matemātikas studiju pievilcību jauniešos, projekta ietvaros tiks organizēta starptautiskā matemātikas olimpiāde studentiem, kas notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātē, un matemātikas olimpiāde pārrobežu reģiona skolēniem, kas notiks Šauļu Universitātē.

Projekta ieviešana ilgs līdz 2013. gada janvārim, tā kopējās izmaksas ir 227 719 eiro.

Projekta koordinatore LLU – Anna Vintere

Sabiedrisko attiecību speciāliste – Linda Butāne

Plašāka informācija par projektu http://www.itf.llu.lv/?l=139