Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/lieliska_iespeja_kokneses_novada_jauniesiem
Drukas datums: 05:17:34 07.07.2020

Lieliska iespēja Kokneses novada jauniešiem14.05.2020

Kas meklē, tas atrod – tā dažos vārdos var teikt par Kokneses  novadā  īstenoto  Eiropas Sociālā fonda projektu "Proti un Dari" Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Tas ir paredzēts jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

Šogad, ņemot vērā attālināto mācību procesa ieviešanu pavasara sezonā, esam nolēmuši īpaši uzrunāt 9. un 12. klašu absolventus, lai atbalstītu viņu izaugsmi, sniedzot palīdzību vasaras periodā caur šādām projektā atbalstāmām aktivitātēm:

  • Apmaksāti kursi, kas nepieciešami iestājeksāmenu nokārtošanai augstskolās;
  • Karjeras speciālista, psihologa, personības treneru un citas konsultācijas;
  • Apmaksātas privātās nodarbības, lai veiksmīgāk uzsāktu mācības vidusskolā vai profesionālajā arodskolā;
  • Interešu izglītību attīstošas aktivitātes;
  • Pēc nepieciešamības vajadzīgā inventāra iegāde;
  • Emocionālo un fizisko veselību veicinošas aktivitātes;
  • Mentora individuālu darbu un atbalstu 20 stundu apmērā mēnesī;
  • Vizītes interesējošās skolās, iestādēs, organizācijās un uzņēmumos, pieredzes gūšanas nolūkos.

Tuvāk ar šo programmu lūdzām iepazīstināt Jaunatnes lietu speciālisti un "Proti un Dari" programmas vadītāju Ievu Ūtēnu. 

  Kāds ir projekta mērķis? — Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu. Tas nozīmē, ka jauniešiem palīdzēs gan izglītoties, gan iesaistīties darba tirgū.

Vai ir kāds termiņš līdz kuram jaunietim jāpiesakās projektam? — Nē, jaunietis, var nākt jebkurā laikā, ar nosacījumu, ka viņš šajā laikā nemācās, nestrādā, neapgūst arodu. Šis projekts ir unikāls ar to, ka katram jaunietim tiek izstrādāta individuāla pasākumu programma, balstoties tikai un vienīgi uz viņa interesēm un vajadzībām. Individuālās pasākumu programmas ilgums ir atkarīgs no tā, kādas ir jaunieša vēlmes, ar kādām problēmām jaunietim jāsaskaras ikdienā un cik ilgā laikā tās var atrisināt. Programmas īstenošanas laiks ir divi līdz četri mēneši, bet paša projekta ilgums ir līdz 2021.gada 31.oktobrim. Tā kā šis ir pēdējais brīdis, lai jaunieši izmantotu projekta sniegtās iespējas.

Cik jauniešu jau ir izmantojuši projekta dotās priekšrocības? 

Projekts darbojas jau no 2016.gada, un jau 37 jaunieši izmantojuši projekta iespējas, apmeklējot dažādus kursus, tiekoties ar speciālistiem vai uzņēmējiem, lai uzsāktu darba gaitas. Bet uzreiz vēlos uzsvērt, ka šis nav tas projekts, kur noteicošais ir apmaksāt kursus, kā dažbrīd liekas dalībniekiem. Citreiz ir svarīgāk sniegt atbalstu, lai jaunietis spētu būt patstāvīgs, gan dzīvesprasmju ziņā, gan patstāvīgi spētu pieņemt lēmumus, zinātu kas viņš ir un ko vēlas dzīvē sasniegt. Šīs aktivitātes sniedz ilgtermiņa rezultātus, mainās gan jaunieša motivācija, vēlme izglītoties, gan personīgais skatījums uz dzīvi, aug pašvērtējums un spēja sevi piedāvāt darba tirgū.

Kādu arodu ir iespējams apgūt projektā? 

Arodu apguvē ierobežojumu nav. Ja jaunieti interesē profesija, ko projekta ietvaros var apgūt kādā no Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) piedāvātājām izglītības iestādēm, gada vai pusotra gada laikā, papildus saņemot arī stipendiju, tad jaunieti nosūtam uz šo aģentūru. Tomēr, ja profesija iegūta pirms kāda laika un nepieciešams atjaunot prasmes, vai nepieciešamas meistarklases pie kāda aroda meistara vai citās izglītības iestādēs, kuras neapmaksā VIAA, jaunieti uzņemam projektā "PROTI un DARI" un jaunieša individuālās programmas laikā mācības apmaksājam no projekta finansējuma.

Kā šī projekta iespējas varētu izmantot šā gada 9.un 12.klašu absolventi?

Pieredze rāda, ka liela daļa jauniešu vēl nav pārliecināti par savu nākotnes profesijas izvēli vai izvēlētajai profesijai ir jāpiemīt atbilstošām prasmēm, kuras vidusskolā nav iespējams iegūt, kā, piemēram, rasēšana, bet jaunietim nav pietiekošu finansu līdzekļu, lai varētu apmaksāt šo speciālistu konsultācijas vai nodarbības. Projekta ietvaros šie jautājumi ir risināmi gan finansiāli, gan, izmantojot programmu vadītāju un mentoru atbalstu. Tāpat šobrīd, attālināto mācību, izolācijas un sociālās distancēšanās laikā, arvien vairāk tiek runāts par jauniešu emocionālo veselību, kas atstāj iespaidu uz jaunieša dzīves kvalitāti. Projektā ir pieejamas apmaksātas dažādu speciālistu konsultācijas, tai skaitā arī psihologa un personības attīstības trenera, atbalsta grupas. Jaunietis iemācās kā pareizi izvirzīt mērķus, kas nepieciešams mērķa sasniegšanai, plānot laiku, aktivitātes.

Kāds vēl atbalsts ir pieejams projektā, papildus aroda apguves un izglītojošām aktivitātēm?

Katram jaunietim ir mentors. Tā ir atbalsta persona, kura jaunietim palīdz gan emocionāli, gan praktiski. Mentors kopā ar jaunieti apmeklē dažādus pasākumus, viesojas uzņēmumos.

Projekta ietvaros jaunietim var tikt apmaksātas dažādas nodarbības, iegādāts nepieciešamais inventārs un aprīkojums,  sniegtas speciālistu konsultācijas ar mērķi palīdzēt jaunietim uzsākt izglītību vai iesaistīties darba tirgū. Vienīgais, ko no projekta līdzekļiem neapmaksā, ir medicīnas pakalpojumi.

Cik stundas mēnesī ir paredzētas katram jaunietim individuālajā pasākumu programmā?

Jaunietim kopā mēnesī jābūt vismaz 48 stundām, ko sastāda vismaz 4 stundas darbs ar programmas vadītāju, ne mazāk kā 20 mentora darba stundas un 24 stundas paredzētas citiem pasākumiem - mācībām, vizītēm, speciālistiem, sporta, kultūras un sabiedriskajiem pasākumiem.

Jūs minējāt, ka jaunietim jāsadarbojas ar mentoru, bet kas notiek gadījumā, ja puses nespēj strādāt kopā?

Gadījumā, ja kādai no pusēm – mentoram vai jaunietim kaut kas neapmierina otrā, vai ir konfliktsituācija, ko nav iespējams atrisināt, tad abām pusēm ir iespēja atteikties vienam no otra. Jaunietim tad tiek nomainīts mentors. Koknesē ir divi programmu vadītāji un seši mentori. Mentoru jaunietim pieskaņo programmas vadītājs, pēc jaunieša anketēšanas, izvērtējot kopīgas intereses, vecumu, dzimumu un jaunieša vajadzības. Katram metoram ir savs darba stils un metodes. 

 Ja kāds jaunietis būs nolēmis izmantot šo iespēju, kur viņam vērsties? 

  Jaunietis var vērsties pie programmu vadītājiem Ievas Ūtēnas (26525901, 65161740) vai Antras Vasiļevskas (26309980), vai Kokneses novada domes Attīstības nodaļā.

 Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa