Kokneses pamatskola – attīstības centrs uzsāk dalību projektā “PuMPuRS”13.02.2020

2019.gada novembrī Kokneses novada dome ir noslēgusi līgumu par iesaistīšanos Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS).

2020.gada 1.februārī Kokneses pamatskola – attīstības centrs, kā Kokneses novada domes stratēģiskais partneris uzsāka dalību projektā "PuMPuRS". ietvaros 19 skolēniem, kuriem ir identificēti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski, tiek piedāvāts individuāls atbalsts – pedagogu, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam izveidots individuālais atbalsta plāns (IAP), kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai.

Individuālo konsultāciju laikā izglītojamajam tiek nodrošināta pedagoga nedalīta uzmanība un atbalsts tieši viņam nepieciešamajās jomās – individuāli diferencētas nodarbības trūkstošo zināšanu apguvei un apgūto zināšanu nostiprināšanai konkrētos mācību priekšmetos, palīdzība mājas darbu izpildē, emocionāls atbalsts mācību motivācijas veicināšanai, metodes un paņēmieni pašdisciplinēšanās, pozitīvas socializēšanās, uzņēmības, patstāvīgu darba prasmju un ticības saviem spēkiem attīstīšanai.

Realizējot Kokneses pamatskolā – attīstības centrā projekta "PuMPuRS" aktivitātes, tiks veicināta izglītojamo individuālo spēju un talantu attīstība, sniegts papildus nepieciešamais atbalsts mācību sasniegumu uzlabošanai un priekšlaicīgu mācīšanās pārtraukšanas risku mazināšanai, kuru nodrošinās profesionāls pedagoģiskais personāls.

Elīna Ivanāne

Izglītības iestādes projekta koordinators

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top