Kokneses novadā tiks īstenoti divi jauniešu iniciatīvu projekti12.06.2020

Pavasarī Kokneses novada domē pirmo reizi bija izsludināts atklāts projektu konkurss "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) ietvaros.

Konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. "PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600,00 euro, kas 100% apmērā tiek segts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds).

Projektu konkursā tika saņemti 5 projektu pieteikumi, taču finansējumu projekta īstenošanai saņems 2 projektu iesniedzēji - biedrība "KOKNESES JAUNIEŠU BIEDRĪBA" un biedrība "Piedzīvojuma Gars". Atklātajā projektu konkursā īstenošanai apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

  • Biedrība "KOKNESES JAUNIEŠU BIEDRĪBA" īstenos projektu "Vasaras izaugsmes programma "ESteRE"", kura mērķis ir veicināt Kokneses novada jauniešu sociālo integrāciju, personības pašizaugsmi, motivāciju izvirzīt mērķus un tos sasniegt, iesaistīties kopienas sabiedriskajā dzīvē.  Projekta laikā plānots iesaistīt 25 jauniešus vecumā no 11 līdz 18 gadiem, no kuriem vismaz 15 ir Kokneses novada Sociālā dienesta redzeslokā esoši bērni un jaunieši, kuri dzīvo augsta un vidēji augsta riska ģimenēs, ir konstatētas vairākas sociālās vai uzvedības problēmas, tai skaitā kāds no priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem. Projekta laikā paredzētas personības attīstības aktivitātes, individuālās mentoru konsultācijas, "Pateicības dienasgrāmata" un darba lapu individuāla pildīšana, komandas saliedēšanas aktivitātes un spēles, komunikācijas aktivitātes un spēles, radošās darbnīcas, mācīšanās caur interaktīvām metodēm, individuālie, pāru un grupu uzdevumi, sporta aktivitātes, pārgājieni un orientēšanās. Projekta īstenošanas termiņš no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 30.septembrim.
  • Biedrība "Piedzīvojuma Gars" īstenos projektu "Līderība un komanda. LAPSA Bebros", kura mērķis ir iesaistīt jauniešus, tajā skaitā priekšlaicīgas mācību pamešanas riska grupas jauniešus, neformālās izglītības aktivitātēs, lai rosinātu jauniešu motivāciju noteikt savus personīgos un mācību mērķus, uzlabotu līderības un komandas sadarbības kompetences, kā arī veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību personīgajā un izglītības dzīvē. Projekta laikā plānots iesaistīt apmēram 40 jauniešus no Bebru pamatskolas vecumā no 13 – 17 gadiem, no kuriem vismaz 4 priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jaunieši. Projekta laikā paredzēta klases saliedēšanas ekskursija brīvā dabā, kopīga gatavošana, pilnības apļa apgūšana ar mērķu uzstādīšanu, darbs grupās, līderības prasmju veicināšana, pārgājiens brīvā dabā, stiprinot savstarpējo komunikāciju un pašu jauniešu veidots noslēguma pasākums, izmantojot praksē projektā iegūtās prasmes un zināšanas. Projekta īstenošanas termiņš no 2020.gada 1.augusta līdz 2021.gada 1.jūnijam.

 Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķi: 1)Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; 2)Iesaistīt  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top