Informācija iedzīvotājiem par darbu pašvaldības iestādēs līdz 9. jūnijam11.05.2020

Ministru kabinets 2020. gada 7. maijā pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 2020.gada 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. 

Kokneses novada pašvaldība informē iedzīvotājus par iestāžu un struktūrvienību darba laiku un dažādu ierobežojumu atcelšanu.  

 Apmeklētājus pieņems klātienē

Sākot ar 13. maiju, ievērojot papildus drošības pasākumus, ierasto darba ritējumu atsāk Kokneses novada bibliotēkas, pieņemot apmeklētājus noteiktajā darba laikā. Arī Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus klātienē apkalpos katru darbadienu no pulksten 9 līdz pulksten 17.

Savu darbību klātienē atsāk Kokneses tūrisma informācijas centrs (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, svētdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00), informējot, ka klientu apkalpošana notiek ievērojot visus valstī noteiktos drošības noteikumus ārkārtējās situācijas laikā. 

Mācību darbs turpināsies attālināti

Izglītības jomā mācību process Kokneses novada izglītības iestādēs joprojām notiks attālināti. Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiek atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem.

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus. Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti. Mācības 9. klasēm beidzas 29. maijā, bet mācību gads beidzas 12. jūnijā.

Savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārīgās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) netiek atcelti un tie norisināsies no 2. jūnija līdz 7. jūlijam. Skolēni var kārtot jebkuru izvēles centralizēto vai necentralizēto, vai skolas organizētu eksāmenu. Izglītības un zinātnes ministrija 24. jūlijā plāno izsniegt izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem sertifikātus par centralizētajiem eksāmeniem.

Ja skolēns nekārto eksāmenus attaisnojošu iemeslu dēļ noteiktajā laikā, eksāmeni notiks papildtermiņā no 9. jūlija līdz 30. jūlijam.

Atsākas 5-6gadīgo izglītojamo klātienes apmācības pirmsskolas izglītības iestādēs

Pirmsskolas izglītības iestāde "Gundega" tāpat kā līdz šim strādās dežūrgrupu režīmā un turpinās nodrošināt mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi. 

Izglītības un zinātnes ministrija iesaka pāris nedēļas jūnijā, jūlijā vai augustā veikt intensīvu mācību procesu, lai nodrošinātu sagatavošanos 1. klasei. Par to katras pirmsskolas izglītības iestādes dibinātājs varēs lemt, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un bērnu vajadzības. PII  "Gundega"  intensīvo mācību procesu bērniem, kuri 1. septembrī dosies uz skolu (grupa “Sprīdītis”) plāno augustā pirmajās divās līdz trīs nedēļās. (MK  rīkojums Nr.103  grozījumi uz 12.05.2020.: 4.3.3. ).

PII "Gundega" vadītāja Rita Gabaliņa informē, ka vasaras periodā bērnudārzs turpinās strādāt un darbosies dežūrgrupas. Grupu telpās  un Iestādes teritorijā tiks ievērotas  drošības un higiēnas prasības, atbilstoši bērnu vajadzībām un epidemiologu norādījumiem.

 Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte", ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, no 13. maija atsāk obligāto apmācību izglītojamajiem klātienē. Lūgums vecākiem pieteikties telefoniski, zvanot uz iestādi, vai zvanot grupu skolotājām: (+371) 65164242.

 Pērses sākumskolā no 13. maija 5-6 gadīgo izglītojamo apmācība tiks veikta klātienē pēc pirmsskolas izglītības mācību satura programmas atbilstoši rotaļnodarbību plānojumam 5-6 gadīgo bērnu grupā.

 Kokneses sporta centrs darbu atsāk ierobežotā režīmā

Pamatojoties uz 7. maija grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "'Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" informējam, ka sākot ar 12.maiju darbu ierobežotā režīmā atsāks arī Kokneses sporta centrs. Ievērojot visus drošības pasākumus (roku dezinfekcija, roku mazgāšana, distances ievērošana, cilvēku kopskaita ievērošana) apmeklētājiem darba dienās būs iespēja apmeklēt trenažieru zāli un sporta halli.  Peldbaseins nebūs pieejams līdz brīdim, kad būs konkrētāk zināms par valstī noteiktajiem ierobežojumiem ilgtermiņā.

Trenažieru zāle būs pieejama divos laikos – no plkst. 8:00 – 11:00  un no plkst. 17:00 – 20:00.  Trenažieru zāles telpās vienlaicīgi varēs atrasties ne vairāk par 8 cilvēkiem. Sporta halle būs pieejama vakaros no 17:00 – 20:00 un vienlaicīgi hallē varēs atrasties ne vairāk par 16 cilvēkiem.

Iesakām rezervēt apmeklējuma laiku, zvanot uz 29935266 (līdz plkst. 16:00) un 65161790 (pēc plkst. 16:00). Ja nolemsiet apmeklēt sporta centru bez iepriekšēja pieraksta, tad jārēķinās ar to, ka var nākties uzgaidīt, lai sāktu sportot. Katrs apmeklētājs treniņam var izmantot ne vairāk par divām stundām.

Lai neapdraudētu citu apmeklētāju veselību, informējam, ka ģērbtuves un dušas pagaidām nebūs pieejamas, jo esošajā situācijā nav skaidri noteikts regulējums šo telpu lietošanai.

Jebkuru citu jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni 29360940.

 Turpina strādāt ārkārtas situācijas režīmā

Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs informē, ka domes darbinieki turpina strādāt iepriekšējā režīmā, bet ceturtdienās savus darba pienākumus veic klātienē no plkst. 8:00 līdz 17:00.

 Kokneses novada domes kanceleja, Bāriņtiesa un Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem pirmdienās: no plkst. 8:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 18:00; ceturtdienās: no plkst. 8:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00.

Kokneses novada domes kases Koknesē, Bebros un Iršos apmeklētājus pieņem otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Bebru pagasta pārvaldē darbinieki apmeklētājus pieņem katru dienu no plkst. 10:00 līdz 13:00. Iršu pagasta pārvaldē darbinieki strādā un apmeklētājus pieņem katru darba dienu.

Sociālā dienesta aktuālā informācija

 Sociālā dienesta Vērenes ielā 1, Koknesē priekštelpā klientiem ir iekārtota vieta ar rakstāmgaldu, kur var klātienē aizpildīt iesniegumus un citas veidlapas. Arī Bebru un Iršu pagastu pārvaldēs ir iespēja iesniegt iesniegumus sociālajiem darbiniekiem klātienē. Nepieciešamības gadījumā darbinieki konsultē klientus, ievērojot drošības pasākumus, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus.

Klientu apsekošana dzīvesvietā tiek veikta tikai gadījumos, ja klients ir pieprasījis izvērtēt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam pirmreizēji, ja tiek apdraudēta klienta dzīvība vai nepilngadīgo bērnu drošība, veselība vai dzīvība, vai iepriekš neparedzētiem apstākļiem.

 Izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Informāciju par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņu klienti var uzzināt, sazvanoties ar sociālā dienesta darbiniekiem.

 Sociālais dienests aicina sociālā dienesta klientus izvērtēt sociālā dienesta apmeklēšanas klātienē nepieciešamību.

 No 1.jūnija tiks atsāktas grupu nodarbības dienas centrā, tās tiks organizētas, ievērojot ierobežojumus (distancēšanās, individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu lietošana).

 No 1.jūnija tiks atsākts sniegt dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus pēc iepriekšēja pieraksta, bet ne vairāk kā diviem klientiem dienā. Iepriekšējo pierakstu var veikt, zvanot uz t.26479372 vai klātienē pie sociālā dienesta dežurantes Svetlanas Šapovalovas.

 Pensijas vecuma personu sveikšana nozīmīgās dzīves jubilejās tiks veikta pēc ārkārtējās situācijas beigu izsludināšanas.

 Kokneses novada kultūras dzīvē miera periods

Pēc 13. maija, ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības noteikumus, tiek atļauta pulcēšanās iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un privātos pasākumos. Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs ierobežots, taču iekštelpās tas nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas. Organizatoram būs jānodrošina arī ierobežojumu ievērošana un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.

Kokneses kultūras nama direktore Inguna Strazdiņa informē, ka mēģinājumi kultūras namā ir sākušies tikai amatierteātrim mazā sastāvā. Pārējo kolektīvu vadītāji līdz maija beigām atrodas ikggadējos atvaļinājumos." Amatierkolektīviem jāgaida, kā mainīsies situācija pēc 9. jūnija," teic kultūras nama direktore.  Ievērojot distancēšanās pasākumus, 1. jūnijā Koknesē svētku pārsteigums gaidāms mazajiem novadniekiem.

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top