Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/erasmus_2019__lietpratigs_skolotajs_musdieniga_skola
Drukas datums: 02:03:03 26.09.2020

Erasmus+ 2019 – Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā03.12.2019

Katra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, ko pedagoģijas profesore I.Maslo raksturo kā pieredzes gūšanas pamatotu spēju un pieredzes individuālu kombināciju, kā arī izglītības procesā iegūto un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītu spēju, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai. Kokneses pamatskola – attīstības centrs iesaistās starptautiskos projektos, lai pedagoģiskais personāls un skolas vadība gūtu pieredzi kvalitatīva, moderna mācību procesa organizēšanai un vadīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām, jo mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām dzīves situācijām, veidot dziļāku izpratni par katru apgūstamo jomu, mācīt prasmi pielietot zināšanas un paust savu attieksmi.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir sākusi aktīvu sagatavošanās procesu dalībai Erasmus+ 2019, jo konkursam pieteiktais projekts “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē” ir apstiprināts. Starptautisku projektu laikā gūtās zināšanas, prasmes, kompetences, iepazīto ārvalstu pieredzi pedagogi izmantos skolā, mūsdienīga pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai, kā arī nodos tālāk reģiona un Latvijas pedagogiem, organizējot individuālas konsultācijas, gan izglītojoša satura pasākumus – seminārus, praktikumus, veicinot starptautiskās pieredzes popularizēšanu Latvijā.

Izglītība mūsdienu Eiropā tiek skatīta saistībā ar sabiedrības daudzveidību, cilvēku ekonomiskajām un sociālajām tiesībām, cilvēktiesībām, vienlīdzību un dzimumu līdztiesību. Tā nav tikai mācīšana un mācīšanās, bet ietver arī mūžizglītību, mobilitāti, integrāciju, tālākizglītību, pašvērtēšanu un citas jomas. Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi Erasmus+2019 aktivitāšu laikā piedalīsies profesionālās pilnveides kursos „Inclusive methodologies in the classroom” (Metodes iekļaujošam darbam klasē) Spānijā,  „Effective classroom management – techniques, methodologies and disciplinary strategies” (Efektīva klasvadība – tehnikas, metodoloģija un stratēģijas) Kiprā un „Succesful Strategies for Teaching Students with Special Needs” (Veiksmīgas stratēģijas skolēnu ar speciālām vajadzībām apmācībā) Spānijā. Projekta „Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā” realizācija papildinās un uzlabos dalībnieku zināšanas par efektīvu stratēģiju un produktīvas mācīšanās vides veidošanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, nostiprinās un uzlabos prasmes efektīvā klasvadībā – tehnikā, stratēģijās un metodēs, dalībnieki gūs jaunas zināšanas inovatīvu un modernu mācību metožu, metodisko paņēmienu, darba organizācijas formu pielietošanai iekļaujošam darbam klasē, uzlabos svešvalodu zināšanas un komunikāciju prasmes, padziļinās izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, sekmēs sadarbību ar Eiropas izglītības iestādēm inovāciju, pieredzes un labās prakses apmaiņas veicināšanai.

 Inese Svence,

Kokneses pamatskolas – attīstības centra

direktores vietniece metodiskajā darbā