sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 30. maijs
Vārda dienas svin: Lolita, Vitolds
 

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

2.kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 03.04.2017.- 03.05.2017., darba dienās no plkst. 9.00-17.00

2.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 483 943.21. Rīcībai (R1) - Uzņēmuma izveidošana un attīstība EUR 483 943.21

Projektu īstenošanas termiņš-

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana -

Elektroniski:

- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

- Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumnetu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Papīra formā:

- Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” birojā: Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads, (3.stāvā). Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.

Kontaktinformācija - Administratīvā vadītāja: Alda Paura, Tālr. 29487108, e-pasts: Alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv mājas lapa: www.aizkrauklespartneriba.lv

Cita informācija -

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

- biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” birojā: Lāčplēša ielā 1 -37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101.

- biedrības mājas lapas www.aizkrauklespartneriba.lv\

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

SVVA Stratēģiskais mērķis: M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību

Rīcība 1.- Uzņēmuma izveidošana un attīstība

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR-līdz EUR 50 000,00

Maksimālā atbalsta intensitāte - 70%, 80% - kopprojektiem

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.1. punktā minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu izveidošanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu, tajā skaitā tūrisma nozarē un lauksaimniecības produktu pārstrāde; jaunu (neesošu) produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana un to realizēšana tirgū, ieskaitot vietējās teritorijas sakārtošanu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcībā paredzēta arī vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vieta) - tirgus vietas iekārtošana, uzlabošana, labiekārtošana, kā arī citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, interneta veikala ierīkošana).

Darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi:

- jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;

- jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas , būves novietošanas un būves atjaunošanas, ja būve tiek tehniski vai funkcionāli uzlabota ražošanas vajadzībām;

- jaunu būvmateriālu iegāde;

- ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu un pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;

- patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas; - vispārējās izmaksas;

- izmaksas par darbinieku dalību mācībās (kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības).

Darbību īstenošanas vieta: biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” darbības teritorijā, izņemot gadījumus, ja projektā paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītās darbības, interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, tad šīs darbības var veikt arī ārpus biedrības realizētās vietējās attīstības stratēģijas teritorijas. Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „Aizkraukles rajona partnerības” darbības teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000 (izņemot Rīgu).

Ja projektā ir paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām atbilstoši MK noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunktā mobilo tehniku vai piekabi (transporta līdzeklis, kam nav motora, un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transporta līdzekli, tad projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11.apakšpunktā minēto mobilo tehniku un piekabes projekta uzrraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas).

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultātīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijā 3.2. sadaļā -

Radīta jauna darbavietas;

Izveidots jauns uzņēmums;

Izveidots jauns pakalpojums/produkts;

Pilnveidots esošais pakalpojums/produkts;

Produktivitātes kāpināšanas iespējas izmantojuši darbinieki.

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015. -2020.gadam